FOTOBUDKA MatiBudka do wynajęcia na WESELE, URODZINY i inne!

Ul. Generała Maczka, Szczecin, zachodniopomorskie, Polska
Cena od: 200,00 zł

Opis

Ma­ti­Bud­ka - im­pre­zo­wa fo­to­bud­ka do wy­na­ję­cia na:

WESELA, IMPREZY, URODZINY, WIECZORY PANIEŃSKIE I KAWALERSKIE, EVENTY FIRMOWE,
Je­ste­śmy ze Sz­cze­ci­na, do­jeż­dża­my wszę­dzie.
Ma­ti­Bud­ka to urzą­dze­nie, któ­re za­pew­nia na­tych­mia­sto­wy wy­druk zro­bio­ne­go zdję­cia.
Wbu­do­wa­ne oświe­tle­nie, apa­rat cy­fro­wy tzw. „lu­strzan­ka” ze świet­nym obiek­ty­wem oraz dru­kar­ka z pro­fe­sjo­nal­nym pa­pie­rem fo­to­gra­ficz­nym – te trzy rze­czy za­pew­nia­ją naj­wyż­szej ja­kość wy­dru­ku zdję­cia.

DLACZEGO MY?
- In­dy­wi­du­al­ne po­dej­ście do każ­de­go klien­ta.
- Dy­spo­nu­je­my pro­fe­sjo­nal­nym sprzę­tem.
- Za­pew­nia­my ob­słu­gę ani­ma­to­ra, któ­re po­mo­że stwo­rzyć nie­za­po­mnia­ne zdję­cia.
- SZEROKI WYBÓR TEŁ
- ORYGINALNE SZABLONY WYDRUKÓW
- ZACHWYCAJĄCE GADŻETY
- ELEGANCKI ALBUM
- PENDRIVE ZE ZDJĘCIAMI
- ANIMOWANE GIF'y
- BRANDING TWOJEJ FIRMY

WYNAJMUJĄC FOTOBUDKĘ OTRZYMUJESZ
- Sty­lo­we sto­isko z fo­to­bud­ką
- Do wy­bo­ru tła i sza­blon zdjęć
- Moż­li­wość per­so­na­li­za­cji wła­snej gra­fi­ki i tek­stów (imio­na, da­ta ślu­bu, na­zwa im­pre­zy) na dru­ko­wa­nych zdję­ciach
- Po­ry­wa­ją­cy ze­staw ga­dże­tów wy­so­kiej ja­ko­ści
- Ani­ma­to­ra do po­mo­cy w ko­rzy­sta­niu z fo­to­bud­ki
- Wy­druk zdję­cia po każ­dej se­sji (1 zdję­cie 10 x 15 cm lub 2 zdję­cia 5 x 15 cm)

CENNIK

PAKIET KIDS
499 zł
1 go­dzi­na za­ba­wy
Nie­li­mi­to­wa­na ilość zdjęć
Śmiesz­ne re­kwi­zy­ty do zdjęć
Sper­so­na­li­zo­wa­ne wy­dru­ki
Ob­słu­ga ani­ma­to­ra
Wy­bór do­wol­ne­go tła
Do­jazd na te­re­nie Sz­cze­ci­na
Pen­dri­ve ze zdję­cia­mi

PAKIET LOW
699 zł
2 go­dzi­na za­ba­wy
Nie­li­mi­to­wa­na ilość zdjęć
Śmiesz­ne re­kwi­zy­ty do zdjęć
Sper­so­na­li­zo­wa­ne wy­dru­ki
Ob­słu­ga ani­ma­to­ra
Wy­bór do­wol­ne­go tła
Do­jazd do 25 km od Sz­cze­ci­na
Pen­dri­ve ze zdję­cia­mi
Ga­le­ria in­ter­ne­to­wa przez 1 mies.

PAKIET MED
899 zł
3 go­dzi­na za­ba­wy
Nie­li­mi­to­wa­na ilość zdjęć
Śmiesz­ne re­kwi­zy­ty do zdjęć
Sper­so­na­li­zo­wa­ne wy­dru­ki
Ob­słu­ga ani­ma­to­ra
Wy­bór do­wol­ne­go tła
Do­jazd do 50 km od Sz­cze­ci­na
Pen­dri­ve ze zdję­cia­mi
Ga­le­ria in­ter­ne­to­wa przez 3 mies.

PAKIET HIGH
1099 zł
4 go­dzi­na za­ba­wy
Nie­li­mi­to­wa­na ilość zdjęć
Śmiesz­ne re­kwi­zy­ty do zdjęć
Sper­so­na­li­zo­wa­ne wy­dru­ki
Ob­słu­ga ani­ma­to­ra
Wy­bór do­wol­ne­go tła
Do­jazd do 80 km od Sz­cze­ci­na
Pen­dri­ve ze zdję­cia­mi
Ga­le­ria in­ter­ne­to­wa przez 6 mies.
Al­bum do wkle­ja­nia zdjęć

DODATKI
- Każ­da ko­lej­na go­dzi­na 200 zł.
- Pen­dri­ve ze zdję­cia­mi dla uczest­ni­ków – 30 zł / 1 szt.
- Al­bum do wkle­ja­nia zdjęć 70 zł.
- Per­so­na­li­za­cja księ­gi go­ści 30 zł.
- Do­jazd do klien­ta po­za li­mi­tem w pa­kie­cie 1 zł/km
- Per­so­na­li­za­cja tła (do­wol­na gra­fi­ka wg ży­cze­nia klien­ta) 150 zł.
- Do­dat­ko­wy wy­druk zdjęć – ce­na do usta­le­nia
- De­dy­ko­wa­ne re­kwi­zy­ty / ta­blicz­ki – ce­na do usta­le­nia
- Udo­stęp­nia­nie zdjęć przez go­ści (Fa­ce­bo­ok, e-ma­il) – bez­płat­nie, na ży­cze­nie
- Do­dat­ko­we wy­dru­ki zdjęć – 1zł / 1szt.

Opinie klientów

Znasz firmę? Podziel się opinią!

  Twoja opinia zwiększa pozycje "FOTOBUDKA MatiBudka do wynajęcia na WESELE, URODZINY i inne!" w rankingu Towesele.pl, nie czekaj zostaw opinię juz teraz!

  Statystyki

  Całkowita liczba wyświetleń ogłoszeń
  Nie ma jeszcze statystyk
  • Wyświetleń strony: 373
  • Data dodania: Czerwiec 4, 2017

  Podobne oferty z tej kategorii